Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

PROJEKT KONFLIKT

KONFLIKT (Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí) byl projektem první veřejné soutěže Podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologické agentury České republiky. Doba řešení projektu byla 2011 – 2013. Jeho příjemcem bylo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., dalším účastníkem projektu bylo České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní.

Motivace projektu

Bezpečnost dopravy a snižovaní nehodovosti na pozemních komunikacích jsou pro svou závažnost jednou z evropských priorit při prosazování trvale udržitelného rozvoje. Statistiky dopravních nehod v ČR dlouhodobě vykazují nepříznivý trend, navíc se stále zvyšuje počet vozidel, podíl motorizace, intenzita dopravy a všechny související negativní dopady. Tento stav si žádá účinná a efektivní opatření a nové vědecké přístupy.

Tradičním přístupem v této oblasti je sledování kvantitativních i kvalitativních charakteristik dopravních nehod na silniční síti, jejich vyhodnocování a vyvozování příslušných opatření, nejčastěji stavebního charakteru. Tento tradiční způsob má však vysoké časové i finanční nároky: typickou dobou sledování a vyhodnocování dopravně-bezpečnostní situace jsou 3 roky – po tuto dobu se sledují nehody a následně se realizují opatření, často finančně nákladná.

Oproti sledování dopravních nehod je v ČR méně tradiční metodou sledování dopravních konfliktů. Jedná se o sledování a vyhodnocování konfliktních situací v reálném silničním provozu neboli „skoronehod“. Jedná se o takové situace, které se blíží nehodovým, ale jsou včas odvráceny, např. změnou rychlosti nebo směru jízdy. Předností této metody je, že s ní lze odhalit problémy dříve, než dojde k samotným nehodám. Zatímco sledování a vyhodnocování nehod se pohybuje v řádu let, u konfliktů se pracuje v řádu dnů nebo týdnů. Další výhodou metody přímých sledování konfliktních situací je její komplexnost – z dané lokality lze získat navíc aktuální dopravně-inženýrská data. Sledování konfliktů je tedy nejen efektivnější (časově i finančně) ale především humánnější – bezpečnost daného místa lze řešit dříve než dojde k nehodám, zraněním, úmrtím i celospolečenským škodám a ztrátám.

Sledování dopravních konfliktů bylo vyvíjeno od konce 60. let v USA a následně i v Evropě. Od té doby bylo navrženo několik způsobů sledování dopravních konfliktů. Ve světě existuje několik metodik typologie, sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. V ČR je tato tematika řešena na více pracovištích; motivací projektu bylo mj. srovnání a sjednocení těchto metodik.

Cíle projektu

Cílem bylo vytvořit praktický nástroj hodnocení a řešení bezpečnosti silničního provozu. Metoda dopravních konfliktů je ve srovnání s tradičním vycházením z dopravních nehod časově i finančně efektivnější. Protože však neexistovala jednotná česká metodika, byly nejprve analyzovány stávající zkušenosti. Byly vybrány nejslibnější přístupy a ty prakticky odzkoušeny za účelem ověření vhodnosti pro české podmínky. Získané zkušenosti byly zúročeny při navržení výsledné metody nejvhodnější pro české prostředí. Tato metoda sledování a vyhodnocování byla popsána v metodice. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy za účelem implementace do praxe. Jako nadstavba metodiky byly pro uživatele navíc vytvořeny dvě speciální webová aplikace: školicí aplikace pro pozorovatele a aplikace pro zpracování a vyhodnocení terénních záznamů sledování.

Adresáti projektu

Potenciálním zájemcem o výsledky projektu je Ministerstvo dopravy, které projektu vyjádřilo podporu. Ministerstvem dopravy certifikovaná metodika (výsledek projektu) se stává doporučeným podkladem pro všechny zodpovědné orgány a instituce, které se zabývají hodnocením bezpečnosti dopravy. Metodika je dále využitelná pro bezpečnostní inspektory - analýza konfliktů je efektivním nástrojem při provádění bezpečnostní inspekce stávajících pozemních komunikací. Bezpečnostní inspekce je jednou z procedur Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, která byla částečně transponována do Zákona č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Potenciálními zájemci jsou tedy i správci silniční infrastruktury, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR a jednotlivé Správy a údržby silnic.

 

Klíčová slova

skoronehody a jejich měření

sledování dopravních konfliktů

měření skoronehod

analýza konfliktních situací

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.